ALGEMENE VOORWAARDEN
van Madam Zigzag

Baanderheugte 11
9403HM Assen

Artikel 1 Definities

1.1. In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Madam Zigzag: Madam Zigzag, gevestigd in Assen, die in deze Algemene Voorwaarden als Madam Zigzag zal worden aangeduid;
Wederpartij: Een opdrachtgever die zowel particulier als zakelijk kan zijn.
Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1. Deze Algemene Voorwaarden zullen door Madam Zigzag op verzoek worden toegezonden. Deze algemene Voorwaarden zijn tevens via internet te raadplegen, zie:http://www.madamzigzag.nl/
2.2. Het accepteren van een aanbieding van Madam Zigzag dan wel het uitvaardigen van een opdracht aan Madam Zigzag houdt in dat de wederpartij de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt.
2.3. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, opdracht en overeenkomst tussen Madam Zigzag en de wederpartij, voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.4. Eventuele afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
2.5. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Algemene Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Madam Zigzag worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Madam Zigzag ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 3 Aanbiedingen en overeenkomsten

3.1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en Madam Zigzag behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
3.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de opdracht van de wederpartij door Madam Zigzag. Madam Zigzag is gerechtigd opdrachten te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de opdracht te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een opdracht niet wordt geaccepteerd, deelt Madam Zigzag dit mee binnen 10 (10) werkdagen na ontvangst van de opdracht.
3.3. Madam Zigzag kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de wederpartij, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijke verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Madam Zigzag niet tot levering van een deel van de in de aanbieding begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 4 Maatwerk en verstelwerkzaamheden

4.1. Onder maatwerk wordt verstaan alle aangemeten, voor de wederparty op maat gemaakte kleding en artikelen.
4.2. Onder verstelwerkzaamheden wordt verstaan alle herstel, verstel of reparatiewerkzaamheden aan kleding of andere materialen.
4.3. Maatwerk wordt vervaardigd aan de hand van door Madam Zigzag opgenomen maten, alsmede door de wederparty verstrekte gegevens en/of opgegeven instructies en/of schetsen.
4.4. Verstelwerkzaamheden worden verricht aan de hand van door Madam Zigzag opgenomen maten en/of alsmede door de wederpartij verstrekte gegevens en/of gegeven instructies en/of schetsen.
4.5. De juistheid van de door de wederpartij verstrekte gegevens en/of opgegeven instructies en/of schetsen komt geheel voor risico van de wederpartij. De onjuistheid van die gegevens en/of opgegeven instructies en/of schetsen kan nimmer aan Madam Zigzag worden tegengeworpen.
4.6. Maatwerk wordt vervaardigd volgens het maatwerksysteem als ontworpen door Madam Zigzag. Overige systemen, eisen en voorwaarden van derden zijn niet rechtsgeldig.
4.7. Ook ten aanzien van de pasvorm gelden de regels van Madam Zigzag.

Artikel 5 Voorschotten, prijzen en betalingen

5.1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro`s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
5.2. Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie vooraf dan wel bij het afhalen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
5.3. Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n): contant, of per bank. Aan de opdracht kunnen nadere betalingsvoorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Madam Zigzag. Bij betaling na 30 dagen vervalt per aangebroken maand een bedrag aan rente gelijk aan de op de factuur in rekening gebrachte rente.
5.4. In sommige situaties is het niet mogelijk van te voren precies vast te stellen wat de totale prijs zal zijn. In deze gevallen betaalt de wederpartij een voorschot. Het voorschot dient om de te maken kosten te dekken en wordt na het voltooien van de opdracht verrekend met het door de wederpartij verschuldigde bedrag. In geval van een voorschot zullen de werkzaamheden worden opgeschort, totdat het voorschot is ontvangen.
5.5. Indien de prijzen voor de aangeboden producten of diensten stijgen in de periode tussen de betaling en de uitvoering daarvan, is de wederpartij gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen 10 (10) dagen na de mededeling van de prijsverhoging door Madam Zigzag.
5.6. Goederen die niet betaald worden blijven ten alle tijden eigendom van Madam Zigzag.
5.7. Op de website bestelde artikelen, moeten vooraf betaald worden, door op rekening 171682319, ten name van M Bakker te Assen, het totaalbedrag over te maken met vermelding van het factuurnummer. Wederpartij dient hierbij rekening te houden met een overboektijd van 1 tot 5 werkdagen. Pas als de betaling op bovengenoemde bankrekening is binnengekomen worden de bestelling verstuurd.

Artikel 6 Verwerkingstijd, afhalen en bezorgen

6.1. Verwerkingstermijnen zijn indicatief en gelden als zodanig niet als fatale termijnen.
6.2. Overschrijding van de verwerkingstermijn geeft de wederpartij of derden geen aanspraak op schadevergoeding of het recht tot ontbinding van de overeenkomst, behoudens indien er sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van Madam Zigzag.
6.3. Ter verwerking aan Madam Zigzag geleverde kleding en artikelen kunnen na behandeling worden afgehaald op het adres van Madam Zigzag. Zonder afhaalbewijs is afhalen slechts mogelijk indien de wederpartij zich legitimeert, waarbij de naam en het adres van de opdrachtbon overeen dienen te komen.
6.4. Indien de wederpartij kiest voor bezorging, is Madam Zigzag gerechtigd om op het door de wederpartij opgegeven afleveradres te bezorgen.

Artikel 7 Opdrachten en aansprakelijkheid

7.1. De wederpartij dient Madam Zigzag voorafgaande aan de opdracht op de hoogte te stellen van (verborgen) gebreken, vlekken, kleurverschillen in de door de wederpartij aangeleverde kleding en/of geleverde materialen.
7.2. Voor misverstaan, verminkingen, beschadiging van kleding en/of materialen die de wederpartij aan Madam Zigzag ter hand stelt, is Madam Zigzag niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Madam Zigzag.

Artikel 8 Reclames

8.1. Onder reclame dient te worden verstaan alle grieven van de wederpartij ter zake de hoedanigheid van de geleverde zaken.
8.2. De wederpartij heeft de verplichting de geleverde zaken, verstelde kleding of materialen bij aflevering te controleren op tekorten en/of beschadigingen.
8.3. De wederpartij heeft de verplichting om bij voltooiing van de opdracht te onderzoeken of de uitvoering aan de overeenkomst beantwoord.
8.4. Geringe afwijkingen in kleur, voor zover redelijkerwijs niet vermijdbaar, geven de wederpartij geen recht te reclameren.
8.5. Reclames betreffende zichtbare gebreken dienen binnen 24 uur na ontvangst van de zaken aan Madam Zigzag kenbaar te zijn gemaakt. In het geval dat gebreken niet op een eenvoudige wijze kunnen worden geconstateerd, dienen reclames uiterlijk binnen 3 dagen aan Madam Zigzag kenbaar zijn gemaakt.
8.6. De zaken waarop de reclame betrekking heeft dienen door de wederpartij voor Madam Zigzag ter beschikking te worden gehouden. Behoudens schriftelijke toestemming van Madam Zigzag is het de wederpartij niet toegestaan de zaken, kleding en materialen waarop de reclame betrekking heeft aan Madam Zigzag te retourneren.
8.7. In geval van een gerechtvaardigde reclame is Madam Zigzag uitsluitend verplicht om zo spoedig mogelijk tot vervanging of herstel over te gaan, zonder dat Madam Zigzag aansprakelijk kan worden gesteld voor eventueel door de wederpartij of derden geleden schade. Voor deze vervanging of herstel kunnen kosten in rekening worden gebracht, indien niet is voldaan aan de in artikel 11a en 11b gestelde garantievoorwaarden.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

9.1. Madam Zigzag is niet aansprakelijk voor door de wederpartij geleden en te lijden schade, tenzij de geldende wettelijke regelingen en/of de onderhavige voorwaarden uitdrukkelijk anders bepalen.
9.2. Madam Zigzag is slechts aansprakelijk indien en voor zover er sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van Madam Zigzag. Het recht op schadevergoeding door Madam Zigzag is te allen tijde beperkt tot personen- en zaakschade. In het bijzonder is de vergoeding van gevolgschade door Madam Zigzag uitgesloten.
9.3. Madam Zigzag is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door derden in opdracht van Madam Zigzag ten behoeve van de wederpartij verleende diensten of geleverde zaken, verstelde kleding of andere materialen.
9.4. Het gebruik van de gereedschappen en materialen tijdens de workshops van Madam Zigzag is op eigen risico van de cursist. Madam Zigzag is niet aansprakelijk voor de door de cursist veroorzaakte schade en/of letsel.

Artikel 10 Overmacht

10.1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Madam Zigzag in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de opdracht op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, door dit aan de wederpartij schriftelijk of per e-mail mee te delen en zonder dat Madam Zigzag gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven der redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
10.2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Madam Zigzag kan worden toegerekend, omdat zijn niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 11 Garantie op materiaal

11.1. Madam Zigzag staat in voor deugdelijkheid, evenals de kwaliteit van de door haar geleverde zaken, een en ander met in acht name van wat elders in deze Algemene Voorwaarden is bepaald.
11.2. Madam Zigzag verleent uitsluitend op de door haar geleverde en verwerkte materialen garantie. De garantie geldt gedurende één kalendermaand vanaf de datum van levering of afhaaldatum.
11.3. Garantieaanspraken omvatten slechts het vervangen respectievelijk het herstellen van de betrokken materialen.
11.4. Aanspraken op garantie worden niet erkend indien de materialen voor andere dan de normale doeleinden worden gebruikt dan wel op onoordeelkundige wijze worden behandeld, gebruikt of onderhouden of indien de wederpartij wijzigingen aan de geleverde zaken heeft aangebracht.
11.5. Indien het herstel of de vervanging van de materialen door de wederpartij zelf plaatsvindt, erkent Madam Zigzag geen garantieaanspraken.

Artikel 12 Garantie op naai- , maat en verstelwerkzaamheden

12.1. Madam Zigzag staat in voor deugdelijkheid, evenals de kwaliteit van de door haar uitgevoerde verstelwerkzaamheden, een en ander met in acht name van wat elders in deze Algemene Voorwaarden is bepaald.
12.2. Madam Zigzag verleent garantie op de door haar uitgevoerde naai- en verstelwerkzaamheden dan en alleen dan als aan de volgende garantievoorwaarden is voldaan:
• Er is voldaan aan de wasadviezen gegeven door medewerkers van Madam Zigzag, inzake het voorkomen en tegengaan van het krimpen, het optreden van kleurverschillen of andere verwering en slijtage van de kleding en/of materialen.
• De kleding of materialen zijn door een medewerker van Madam Zigzag afgespeld en de wederpartij gaat akkoord met de aanpassingen(en) door het verlenen van de opdracht aan Madam Zigzag.
• De kleding is gepast of de materialen zijn gecontroleerd door de wederpartij bij het afhalen, dan wel binnen 24 uur na het afhalen. En eventuele gebreken zijn binnen 24 uur na het afhalen telefonisch of mondeling gemeld bij Madam Zigzag.
12.3. Indien en slechts indien aan deze garantievoorwaarden is voldaan, zal Madam Zigzag kosteloos de benodigde aanpassingen maken. Garantieaanspraken omvatten slechts het aanpassen of herstellen van de eerder verrichte verstelwerkzaamheden.
12.4. Aanspraken op garantie worden niet erkend indien:
• De wederpartij niet heeft voldaan aan de wasvoorschriften.
• De kleding of materialen niet door de medewerker van Madam Zigzag zijn afgespeld.
• De wederpartij de kleding niet heeft gepast of de materialen niet heeft gecontroleerd bij het afhalen, dan wel gepast of gecontroleerd binnen 24 uur na het afhalen en eventuele problemen binnen 24 uur na het afhalen telefonisch, per e-mail of mondeling heeft gemeld bij Annet`s Atelier.
12.5. Indien de garantie op naai- en verstelwerkzaamheden niet wordt erkend, omdat niet is voldaan aan de garantievoorwaarden is het aan de medewerkers van Annet`s Atelier om voor verdere aanpassing, zijnde een nieuwe opdracht, de volledige kosten in rekening te brengen volgens de door Annet`s Atelier gestelde prijzen, dan wel een beperkte korting te geven.

Artikel 13 Intellectuele eigendomsrechten

13.1. Door Madam Zigzag gehanteerde handelsnamen, merktekens, merkaanduidingen, dessins, ontwerpen en schetsen zijn beschermd en mogen uitsluitend door Madam Zigzag of door haar aangegeven derden met de voor de partij geldende beperkingen worden gehanteerd.
13.2. Door Madam Zigzag aan wederpartij verstrekte afbeeldingen, dessins, ontwerpen en schetsen, tekeningen, teksten, berekeningen, specificaties en dergelijke mogen niet worden verveelvoudigd of door wederpartij aan derden ter beschikking worden gesteld of in licentie worden gegeven, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Madam Zigzag. Madam Zigzag behoudt zich de uitdrukkelijke eigendom voor van de in dit artikel genoemde producties.
13.3. De wederpartij is nimmer gerechtigd om door Madam Zigzag op zaken aangebrachte merktekens, handelsnamen en dergelijke te verwijderen, te wijzigen of onherkenbaar te maken.
13.4. Bij overtreding van de in lid 1 van dit artikel genoemde bepaling, verbeurt de wederpartij een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van Euro 1.000,00 onverminderd het recht van Madam Zigzag tot het verhalen van de door haar geleden schade aan gemaakte kosten op de wederpartij.

Artikel 14 Diversen

14.1. Indien de wederpartij aan Madam Zigzag opgave doet van een adres, is Madam Zigzag gerechtigd aan dat adres promotie en reclamemateriaal te verzenden, tenzij de wederpartij aan Madam Zigzag schriftelijk opgave doet dat de wederpartij deze niet wenst te ontvangen.
14.2. Madam Zigzag is bevoegd om bij de uitvoering van de opdracht gebruik te maken van derden.
14.3. Wanneer door Madam Zigzag gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden te eisen. De wederpartij kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Madam Zigzag deze Algemene Voorwaarden soepel toepast.

Artikel 15 Geschillen

15.1. De rechter in de vestigingsplaats van Madam Zigzag is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Madam Zigzag het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
15.2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 16 Toepasselijk recht

16.1. Op elke overeenkomst tussen Madam Zigzag en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing.
16.2. Indien één of meer van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Madam Zigzag in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Madam Zigzag vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

Artikel 17 Betreffende de Algemene Voorwaarden

17.1. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze Algemene Voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
17.2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.
(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
© 2012 - 2017 Madam Zigzag | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Deze website maakt gebruik van cookies. Accepteren Meer informatie
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren. Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. Twitter (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitter pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van Twitter zelf afkomstig is. AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, Twitter, Hyves en diverse andere social media websites. Affiliate marketing (marketing cookies): Deze cookies gebruiken wij om partnersites (affiliates, zoals Daisycon, TradeTracker en Cleafs) te belonen voor hun bijdrage aan de verkoop. Review sites (marketing cookies): Wij worden graag door klanten beoordeeld. Hiervoor gebruiken we een review site zoals The Feedback Company. Deze plaatst cookies voor een juiste werking. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.